භාවනාවකසින භාවනාව රූපාවචර අරමුණු

රූපාවචර අරමුණු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා