භාවනාවකසින භාවනාව තේජෝ කසිණය

තේජෝ කසිණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා