නිවන් මගආයතන හය ������ 2

������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close