නිවන් මගනිවන ප්‍රත්‍යක්ෂය කරන්න

ප්‍රත්‍යක්ෂය කරන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close