නිවන් මගනිවන සකස් නොකිරීම නිවන

සකස් නොකිරීම නිවන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා