දාන කථාපාරමිතා අසුමහා ශ්‍රාවක පාරමිතා

අසුමහා ශ්‍රාවක පාරමිතා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close