නිවන් මගනිවන හේතුවකින් සකස්වීම

හේතුවකින් සකස්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close