භාවනාවමෛත්‍රී පුන්‍ය කුසලය අනුමෝදන් කරන්න

පුන්‍ය කුසලය අනුමෝදන් කරන්න යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close