නිවන් මගහේතු පල හේතු ප්‍රත්‍යයේ ප්‍රතිඵල

හේතු ප්‍රත්‍යයේ ප්‍රතිඵල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close