භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ආනාපාන සතිය වැඩීම

ආනාපාන සතිය වැඩීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close