අභිධර්මයචිත්තයසිත විපරිණාම අර්ථය

විපරිණාම අර්ථය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close