අභිධර්මයචිත්තයසිත පරිනාම අර්ථය

පරිනාම අර්ථය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close