අභිධර්මයචිත්තයසිත හිතක් ගොඩනගන කියාවලිය

හිතක් ගොඩනගන කියාවලිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close