ඉන්ද්‍රිය නානත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close