අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ හේතු ප්‍රත්‍ය මුල්කරගෙන

අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ හේතු ප්‍රත්‍ය මුල්කරගෙන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close