නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය පළමු සංයෝජන තුන පමණයි

පළමු සංයෝජන තුන පමණයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close