නිවන් මගනිවන උභතෝ විමුක්තිය

උභතෝ විමුක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close