නිවන් මගනිවන චේතෝ විමුක්තිය

චේතෝ විමුක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close