නිවන් මගනිවන කරුණා සාසනය

කරුණා සාසනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close