නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ආදීනව සහ මිදීම දැකීම

ආදීනව සහ මිදීම දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close