අභිධර්මයසුවිසි පට්ඨානය පිහිටන ආකාරය

පිහිටන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා