නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච දුක්ඛං භයට්ඨේන

දුක්ඛං භයට්ඨේන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close