නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච අවිද්‍යාවේ ආවරනය

අවිද්‍යාවේ ආවරනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close