නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ඉෂ්ඨවු ප්‍රිය දේ

ඉෂ්ඨවු ප්‍රිය දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close