විනය සික්ෂා පැනවීම

සික්ෂා පැනවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා