විනය ප්‍රාතිමෝක්ෂ උදෙසීම

ප්‍රාතිමෝක්ෂ උදෙසීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා