විනය අවවාද අනුසාසනා

අවවාද අනුසාසනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා