විනය පාරාජිකා පාලි වේරංජ කාණ්ඩය

පාරාජිකා පාලි වේරංජ කාණ්ඩය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා