නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච නොබැදී කටයුතු කිරීම

නොබැදී කටයුතු කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close