නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත යට බැදීම

අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත යට බැදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close