නිවන් මගලෝක විග්‍රහය පංචස්කන්ධය 241

පංචස්කන්ධය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close