හීන ලෝකේ පර්වත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close