ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය බුදුදහම ප්‍රඥාවන්තයන්ටයි

බුදුදහම ප්‍රඥාවන්තයන්ටයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා