අභිධර්මයචිත්තයසිත අපාගත වීමට හේතු වන සිත්

අපාගත වීමට හේතු වන සිත් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close