පටිච්චසමුප්පාදයනාම රූප හිතට නාමරුප බැසීම

හිතට නාමරුප බැසීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close