පටිච්චසමුප්පාදයතෘෂ්ණාව මුලාස්‍රවය හටගැනීම

මුලාස්‍රවය හටගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close