තෘෂ්ණා 108 යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close