ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක ප්‍රවෘත්ති විපාක

ප්‍රවෘත්ති විපාක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close