භාවනාවමෛත්‍රී නමට මෙත් වැඩීම

නමට මෙත් වැඩීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close