අභිධර්මයචිත්තය කල්ල චිත්තං

කල්ල චිත්තං යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close