අටතිස් මගුල් කරුනු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා