විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ මහා මංගල සූත්‍රය 55

මහා මංගල සූත්‍රය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close