නිවන් මගනිවන කයාමත්තේ කලේබරේ

කයාමත්තේ කලේබරේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close