විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහ මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රයෙන්

මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රයෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා