ත්‍රිවිධ රත්නයධර්මය රත්නය ස්වාක්ඛාත දහම්

ස්වාක්ඛාත දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close