භාවනාවමෛත්‍රී මෙත් සිත වැඩිම

මෙත් සිත වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close