ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්විපාක බූත ආස්වාද ක්‍රියා

බූත ආස්වාද ක්‍රියා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා