නිවන් මගනිවන අන්තරා පරිනිබිබායි

අන්තරා පරිනිබිබායි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close