පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව 23 ආකාර අවිද්‍යාව

23 ආකාර අවිද්‍යාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close