නිවන් මගහේතු පල ඇත, නැත, මායාව දැකීම

ඇත, නැත, මායාව දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close